TINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. MB BICEPS (edaspidi - Müüja) e-poes (edaspidi - Kauplus) kaubeldakse vastavalt MB BICEPS kaupade ostu-müügi tingimustele (edaspidi - Tingimused).

1.2. Enne registreerumist peab klient tingimustega tutvuma ja linnukesega märkima, et ta nõustub nendega.

1.3. Pärast kasutajaks registreerumist ja tellimuse vormistamist saab temast Kaupluse klient (edaspidi - Klient), kes omandab Tingimustes sätestatud õigused ja kohustused.

1.4. Müüjal on õigus Kliendi õigusi igal ajal piirata või registreerimine tühistada, kui Klient ei täida Tingimustes sätestatut.

1.5. Vastavalt Leedu seadustele on Müüjal õigus igal ajal Tingimusi muuta, parandada või täiendada, ilma Klienti eelnevalt teavitamata. Uued Tingimused jõustuvad alates nende poes avaldamise kuupäevast. Enne Tingimuste muutmist esitatud tellimused täidetakse vastavalt tellimuse esitamise ajal kehtinud Tingimustele.

1.6. Müüja ei vastuta ega hüvita Kliendile põhjustatud kahju, mis on tekkinud Tingimuste rikkumise tõttu.

2. KLIENDI ISIKUANDMED

2.1. Kasutaja võib registreeruda Müüja veebilehel (www.MrBiceps.ee), esitades registreerimisel nõutud isikuandmed.

2.2. Kliendi registreerumine kinnitatakse automaatselt ja e-posti aadressile saadetakse Kliendi sisselogimisteabega e-kiri.

2.3. Klient nõustub, et Müüjal on õigus töödelda Kliendi isikuandmeid käesolevates Tingimustes sätestatud juhtudel ja eesmärkidel.

2.4. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmeid kasutatakse Kliendi identifitseerimiseks kauba tellimisel ja tellitud kauba kättetoimetamisel.

2.5. Klient kohustub kaitsma oma sisselogimisandmeid ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Tingimuste käesoleva punkti rikkumise korral lasub kogu selle seotud vastutus Kliendil. Saades teada oma sisselogimisandmete avalikustumisest teavitab Klient viivitamatult Müüjat, kes blokeerib sisselogimise vastavalt Kliendi teatele. Kliendikonto taasaktiveerimine lepitakse poolte vahel eraldi kokku.

2.6. Müüja kohustub mitte avaldama Kliendi isikuandmeid ja tellimusega seotud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes pakuvad tarnet või muid Kliendi tellimusega seotud teenuseid. Muudel juhtudel võib Kliendi isikuandmeid avalikustada, kui seda nõuab pädev riigiasutus Leedu seadustes sätestatud juhtudel või Kliendi eraldi kirjalikul nõusolekul.

2.7. Müüja kohustub tagama Kliendi isikuandmete kaitse Eesti seadustes sätestatud korras.

3. OSTU-MÜÜGILEPING

3.1. Tellimuse kinnitamist Müüja poolt, kui Klient on tellimuse pärast käesolevate Tingimustega tutvumist ja nõustumist esitanud, loetakse ostu-müügilepingu sõlmimiseks. Sellest hetkest alates on Klient kohustatud tellitud kauba eest tasuma sel hetkel kehtivate hindadega ja antud kauba vastu võtma.

3.2. Leping loetakse täidetuks, kui Klient on kauba eest tasunud ja selle kätte saanud.

3.3. Käesoleva lepingu lahutamatuks osaks on lisa, st kinnitatud tellimus, mille Klient saab e-posti teel, koos selles esitatud teabega.

3.4. Leping lõpetatakse, kui üks lepingu osapooltest tellimuse tühistab või kui Kliendi põhjendatud nõudmine kogu (osa) kauba eest makstud raha tagastada, toode samaväärse kvaliteetse toote vastu välja vahetada, toote puudused mõistliku aja jooksul kõrvaldada või nende kõrvaldamise kulud hüvitada (kui puudused kõrvaldati kas Kliendi enda poolt või kolmandate isikute abiga), on rahuldatud.

3.5. Iga tellimuse esitamisel luuakse uus ostu-müügileping.

4. MAKSMISE KORD

4.1. Kaupluses esitatud hinnad on lõplikud, st need sisaldavad juba seadusega ettenähtud 20% käibemaksu.

4.2. Tarnekulu täpsustatakse tellimuse esitamisel, enne selle kinnitamist.

4.3. Klient tasub tellitud kauba eest ettemaksega PaySera maksesüsteemi kaudu. See on usaldusväärne, turvaline ja kiire veebimaksete süsteem. PaySera teenuste kasutajad on kaitstud andmete varguse ja kadumise eest, kuna tehingute turvalisus on tagatud kõige uuenduslikumate infotehnoloogiate kasutamisega.

4.4. Müüja kohustub esitama korrektsed andmed, mis on vajalikud tellitud kauba eest tasumiseks, kuid ei võta mingit vastutust ebakvaliteetsete pangateenuste ja nendest tulenevate kahjude eest. Lisaks ei vastuta Müüja Kliendi poolt tellimuse koostamisel ja täitmisel tehtud vigade (nt kontonumbri vale sisestamine, vale tellimuse number jms) ja sellest tulenevate kahjude eest.

5. KAUPADE TARNETINGIMUSED

5.1. Tarne hind sõltub tellimuse summast: kui ostusumma on alla 79.99 euro, on tarne hind 3,49 eurot, kui ostusumma on rohkem kui 79.99 eurot, on tarne tasuta. *Täiendavad tasud võivad kehtida saarte ja muude raskesti ligipääsetavate piirkondade kohaletoimetamise eest.Täiendavad tasud võivad kehtida saarte ja muude raskesti ligipääsetavate piirkondade kohaletoimetamise eest.

5.2. Kõikide tellimuste puhul kohaldatakse ühekordne pakkimistasu 0,29 eurot, olenemata suurusest, mahust ja tarneviisist.

5.3. Arve elektroonilise versiooni saamiseks võtke meiega ühendust e-posti teel - info@mrbiceps.ee

5.4. Tellimusi võetakse vastu iga päev, kuid täidetakse ainult tööpäevadel.

6. KAUBA GARANTIID

6.1. Müüja kinnitab, et Tooted vastavad antud Toodete tavapärastele kvaliteedinõuetele. Iga Kaupluses müüdava Toote üldised omadused on sätestatud iga Toote kirjelduses.

6.2. Toodete värvus Kaupluses võib mõnikord erineda Toodete tegelikest omadustest, mis on tingitud Kliendi poolt kasutatud sidevahendite kaudu edastatava pildi omadustest. Samuti võib pakendi välimus erineda veebilehel kujutatust.

6.3. Müüja ei vastuta Toote kvaliteedi halvenemise eest, kui Klient või isikud, kellele Klient on Toote üle andnud, on kasutanud Toodet muul otstarbel, kui seda tavaliselt kasutatakse, ei ole täitnud juhendis sätestatud nõudeid või on rikkunud Toote transpordi, ladustamise, kasutamise ja/või ladustamise eeskirju või on põhjustanud nähtavaid puudusi Toote pakendil või muid väliseid puudusi, mida ei ole Toote üleandmisel kirjalikult fikseeritud, või kui Toote kvaliteedi halvenemine on põhjustatud Kliendi või teiste isikute, kellele Klient on Toote müünud, tegevusest.

7. KAUBA TAGASTAMINE

7.1. Kliendile müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, defektne kaup asendatakse ja tagastatakse vastavalt kehtivatele Eesti õigusaktidele. Lisateavet tagasimaksetingimuste kohta saate lugeda siit.

7.2. Mitterahuldava kauba tagastamisel tuleb selle tarnekulu tasuda Kliendil. Müüja kannab ebakvaliteetse kauba tarnekulud.

7.3. Müüja võtab Kauba Kliendilt tagasi, kui: Kaup on kasutamata, ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust ja ei ole Kliendi poolt kahjustatud, on originaalpakendis ja korras, Kaup on tagastatud täies komplektis, Klient esitab kauba ostudokumendi.

7.4. Kaupu ei asendata, selle puudusi ei parandata ja raha ei tagastata, kui puudused on tingitud sellest, et Klient on rikkunud Kauba kasutamise või hoiustamise reegleid.

8. POOLTE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

8.1. Kliendil on õigus: osta Kaupluses müüdavaid Kaupu sätestatud hinnaga, taganeda sidevahendi teel sõlmitud Kauba ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjat kirjalikult 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Kauba kättetoimetamise kuupäevast, tingimusel, et Kaup ei ole kahjustatud või välimuselt oluliselt muutunud, välja arvatud juhul, kui leping on sõlmitud Kliendi eritellimuse alusel valmistatud Kauba kohta;

8.2. Klient kohustub: kasutama Müüja poolt Kaupluse pakutavaid teenuseid vastavalt käesolevates Tingimustes sätestatule, mitte avaldama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele, esitama täidetud tellimused Müüjale vastavalt käesolevate Tingimuste sätetele, tasuma ostetud Kaupade eest vastavalt Tingimustes sätestatud korrale ning registreerimisvormil esitatud isikuandmete muutumisel viivitamatult andmeid uuendama ning tutvuma Kaupluse Tingimustega.

8.3. Müüjal on õigus: peatada Kaupluse tegevus igal ajal; käes Tingimusi muuta, ajakohastada ja täiendada. Muuta müüdavate Kaupade valikut ja hindu; piirata või tühistada Kliendi registreerumine ja juurdepääs Kaupluse poolt pakutavatele teenustele ilma etteteatamiseta, kui Klient kahjustab tahtliku tegevusega Kauplust või Müüjat; tühistada Kliendi tellimus, kui Klient on hilinenud Kaupade tellimise eest tasumisega või kui tellimuse andmed on ebatäpsed või ebaõiged.

8.4. Müüja kohustub: müüma Kaupu ja väljastama Kaupade ostu-müüki kinnitava dokumendi Kliendile, kes on nende eest seadusega kehtestatud korras tasunud; müüma Kaupu ja tarnima neid vastavalt Tingimustes sätestatud korrale; andma Kliendile vajalikku, õiget ja põhjalikku teavet müüdavate Kaupade kohta riigikeeles; võimaldama Kliendile Kaupluse teenuste kasutamist Tingimustes sätestatud korras.

8.5. Klient vastutab esitatud isikuandmete õigsuse eest ning oma sisselogimisandmete kaitsmise ja kolmandatele isikutele mitteavaldamise eest.

8.6. Klient vastutab oma tegevuse eest Kaupluses.

8.7. Müüja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb sellest, et Klient ei ole tutvunud käesolevate Tingimustega, kui talle on selleks võimalus antud.

8.8. Müüja ei vastuta Kaupluses kolmandate isikute poolt avaldatud reklaami ja selles sisalduva teabe õigsuse eest.

8.9. Pooled lepivad kokku, et ühe poole vastutuse korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsese kahju.

9. MUUD SÄTTED

9.1. MB BICEPS veebilehel oleva teabe kopeerimine või muul viisil levitamine ilma kaupluse kirjaliku loata on rangelt keelatud.

9.2. Käesolevad Tingimused on koostatud kooskõlas Leedu seadustega ja sätestatud kohaldades Leedu seadusi.

9.3. Pooled kohustuvad lahendama kõik Tingimuste täitmisest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse see läbi kohtumenetluse.